Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi

50,000 đ

Mã số xét nghiệm:

32026-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Mủ Mũi

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Gram stain; Light Microscopic observation Direct