Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi

60,000 đ

Mã số xét nghiệm:

14362-8

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Mẫu Họng

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Gram stain; Light Microscopic observation Direct