Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi

50,000 đ

Mã số xét nghiệm:

14359-4

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Dịch Màng Bụng

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Gram stain; Light Microscopic observation Direct