Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi

50,000 đ

Mã số xét nghiệm:

LP379825-5

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Dịch Màng Phổi

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Fluorescence flow cytometry (FFC) – Fully automatic) – Microscopy