Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi

50,000 đ

Mã số xét nghiệm:

LP379806-5

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Mủ Tai

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Gram stain; Light Microscopic observation Direct