Nhóm máu (ABO + Rhesus) cuống rốn tự động

108,000 đ

Mã số xét nghiệm:

34530-6C

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Máu Cuống Rốn

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Gel card