Nhét bấc mũi trước

350,000 đ

Mã số xét nghiệm:

103-204

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm