Myoglobin

117,000 đ

Mã số xét nghiệm:

2639-3

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm