Mycobacterium Tuberculosis DNA bằng Realtime PCR (BK)

280,000 đ

Mã số xét nghiệm:

58931-7G

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Dịch Cơ Thể

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

RT Realtime PCR