Microalbumin Niệu

55,000 đ

Mã số xét nghiệm:

14957-5

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Nước tiểu

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Turbidimetric/Immunturbidimetric