Men Cholinesterase

150,000 đ

Mã số xét nghiệm:

2098-2

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

DGKC Butyrylthiocholin 37 °C