Magie

20,000 đ

Mã số xét nghiệm:

2601-3

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzymatic Procedure