Lấy dị vật kết mạc

70,000 đ

Mã số xét nghiệm:

102-202

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm