Khí dung mũi họng

120,000 đ

Mã số xét nghiệm:

103-209

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm