Khám ngoại khoa

150,000 đ

Mã số xét nghiệm:

108-001

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm