Khám mắt

120,000 đ

Mã số xét nghiệm:

102-001

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm