Insulin Ab

1,384,000 đ

Mã số xét nghiệm:

32901

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Radioimmunoassay