Immunoglobulin M (IgM)

90,000 đ

Mã số xét nghiệm:

2472-9D

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Immunoturbidimetric