HSV 1 + 2 DNA bằng Realtime PCR

325,000 đ

Mã số xét nghiệm:

92866-3

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Realtime PCR