Hormone tuyến cận giáp

140,000 đ

Mã số xét nghiệm:

2731-8D

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm