HDL Cholesterol

45,000 đ

Mã số xét nghiệm:

14646-4

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Accelerated enzymatic Reaction/selective solvent
Accelerator Selective Detergent