HCV RNA Định Lượng Realtime PCR (Abbott)

1,300,000 đ

Mã số xét nghiệm:

20416-4-1

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Máu Toàn Phần

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Realtime PCR