HBV DNA Định Lượng Realtime PCR (CE-IVD)

600,000 đ

Mã số xét nghiệm:

29615-2-1O

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Máu Toàn Phần

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Realtime PCR