HbA1c

110,000 đ

Mã số xét nghiệm:

62853-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Máu Toàn Phần EDTA

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

High-pressure (performance) liquid chromatography