Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD)

180,000 đ

Mã số xét nghiệm:

32546-4

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Máu Toàn Phần

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzymatic: NADH (without P-5′-P)