Folate (Folic Acid)

150,000 đ

Mã số xét nghiệm:

2284-8

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Chemiluminsescent microparticle immunoassay