Fluid analysis

130,000 đ

Mã số xét nghiệm:

79399-2CSF

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Dịch Não Tủy

Chi tiết xét nghiệm