Estradiol / Estrogen

130,000 đ

Mã số xét nghiệm:

83096-8R

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Electrochemiluminsescence immunoassay