Enzyme Lipase

45,000 đ

Mã số xét nghiệm:

3040-3

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Kinetic colorimetric, Quinone staining