Echinococcus IgM

91,000 đ

Mã số xét nghiệm:

26673-4

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm