ECG Labo

90,000 đ

Mã số xét nghiệm:

110-101

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Khác

Chi tiết xét nghiệm