ECG Gắng sức – Stressed test

600,000 đ

Mã số xét nghiệm:

110-102

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Khác

Chi tiết xét nghiệm