Đường đói

20,000 đ

Mã số xét nghiệm:

14771-0

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Enzymatic (Hexokinase/G-6-PDH)