Đồng

90,000 đ

Mã số xét nghiệm:

5631-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Direct Colorimetric