Đồng

780,000 đ

Mã số xét nghiệm:

5632-5

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Nước Tiểu

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

ICP-MS