Đo thị lực & thử kính

30,000 đ

Mã số xét nghiệm:

102-104

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm