Đo khúc xạ máy

30,000 đ

Mã số xét nghiệm:

102-103

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm