Đinh danh nấm bằng quan sát dưới kính hiển vi và nuôi cấy

200,000 đ

Mã số xét nghiệm:

LP376152-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Móng Tay

Chi tiết xét nghiệm