Đinh danh ký sinh trùng bằng kỹ thuật soi tươi và tập trung

60,000 đ

Mã số xét nghiệm:

20926-2

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Phân

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Microscopy