Digoxin (Quantitative)

130,000 đ

Mã số xét nghiệm:

10535-3

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm