Điện giải đồ

60,000 đ

Mã số xét nghiệm:

5231-5

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Ion-selective electrode, indirect measurement after sample dilution