Điện giải đồ

60,000 đ

Mã số xét nghiệm:

24329-5-1

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Nước Tiểu

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Ion-selective electrode, indirect measurement after sample dilution