Điện di Protein

300,000 đ

Mã số xét nghiệm:

24351-9

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Capillary electrophoresis