Điện di Protein Nước tiểu 24h

180,000 đ

Mã số xét nghiệm:

34539-7G

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Nước tiểu 24h

Chi tiết xét nghiệm