Điện di Hemoglobin cuống rốn

425,000 đ

Mã số xét nghiệm:

94537-8C

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Máu Cuống Rốn

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

HPLC