D-dimer

450,000 đ

Mã số xét nghiệm:

48065-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Tương Citrate

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

CLOT-BASED