Creatinine

20,000 đ

Mã số xét nghiệm:

14682-9

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Kinetic process with alkaline Picrate