Creatinin

35,000 đ

Mã số xét nghiệm:

14683-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Nước Tiểu

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Kinetic process with alkaline Picrate