Coombs Trực tiếp

90,000 đ

Mã số xét nghiệm:

1007-4

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Whole Blood EDTA

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Gelcard