Công thức máu (Huyết đồ) + Hồng cầu lưới

100,000 đ

Mã số xét nghiệm:

24317-0-1

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Whole Blood EDTA

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Multi Angle Polarized Scatter Separation